Počítač - Zkratky sítě 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 20.11.2005.
Seznam některých často používaných počítačových zkratek a termínů a základní vysvětlení jejich významu. U řady termínů jde hlavně o snahu vystihnutí jejich obsahu, než o přesnou definici. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".
Zde naleznete : Zkratky zařazené do oblastí Sítě - Komunikace - Protokoly.

Sítě, Komunikace, Protokoly

* ISO/OSI - open system interconnection - propojení otevřených systémů definice 7 vrstev počítačové komunikace v síti - norma popisující základní pravidla při přenosu dat.
* AUX - auxilliary port - přídavný port.
* IR / IrDA - infra red / IR data association - infračervené záření / komunikace - bezdrátová komunikace na krátkou vzdalenost.
* Tiny TP / IrCOMM / IrOBEX / IrDA Lite / IrTranP / IrMC / IrLAN - různé komunikační protokoly IrDA komunikace.
* LAN / MAN / WAN / INTERNET - local / metropolitan / wide area network - označení typů počítačových sítí, lišících se svým rozsahem. LAN - místní v budově / MAN - mezi několika budovami ve městě / WAN - mezi městy či státy / Internet je vlastně obrovská celosvětová WAN.
* WLAN - wireless LAN - bezdrátová síť.
* AP - access point - přístupný uzel - přípojný bod na WLAN pro připojení nějakého síťového zařízení.
* GEO - geostationary earth orbit - geostacionární družice obíhající okolo Země ( earth ) asi v 36000 KM od povrchu země a otáčející se stejně rychle jako Země. Tvoří komunikační sítě.
* MEO - medium aerth orbit - středně vzdálené družice obíhající asi nad 10000 KM od povrchu Země s 1 oběhem za asi 5 hodin. Tvoří komunikační sítě.
* LEO - low earth orbit - nízko kroužící družice ve výšce asi 700-1500 KM od povrchu Země s 1 oběhem za asi 80-130 minut. Tvoří komunikační sítě.
* FDDI - fiber distributed data interface - lokální vysokorychlostní sítě užívající optická vlákna. Americká norma vytvořena organizací ANSI.
* STP - shielded twisted pair - stíněná kroucená dvojlinka - typ kvalitnějšího síťového kabelu pro vyšší rychlosti.
* UTP - unshielded twisted pair - nestíněná kroucená dvojlinka - typ jednodužšího síťového kabelu pro nižší rychlosti.
* NIC - network interface card - síťová karta.
* BNC - bayonet locking connector - propojky staršího typu síťových koaxiálních kabelů.
* E-COMMERCE - elektronicky vedený / elektronický obchod. Nabídka zboží, výběr, možnost koupě a někdy i platby pomocí HW a SW přes Internet.
* B2B - business to business - označení způsobu komunikace a transakcí mezi různými podniky / firmami. Užívá mechanismy EDI.
* B2C - business to customer - označení způsobu komunikace a transakcí mezi podniky a koncovými zákazníky. Užívá mnohé způsoby zabezpečení přenosů.
* Firewall - ochranná zeď ( doslova ohnivá ) - soubor SW a HW prostředků v síti. Zajišťuje zabezpečení PC či určité uzavřené části sítě ( např. LAN ) proti některým nežádoucím průnikům z jejího okolí ( např. z jiné LAN či WAN... ).
* PGP - pretty good privacy - doslova přeloženo dost dobré soukromí - SW pro zabezpečení komunikace šifrováním.
* EDI - elektronic data interchange - elektronická výměna dat - způsob firemní a mezifiremní obchodní komunikace ( faktury, objednávky, bankovní převody...). Užívá se šifrování, elektronického podpisu a dalších zabezpečení přenášených dat.
* NDIS - network drive interface specifications - standardní síťové rozhraní. Odděluje komunikační protokoly od HW vrstvy.
* MAC - medium access control - řízení přístupu na médium - způsob a norma přístupu dat na fyzickou vrstvu - HW ( kartu / kabel ).
* TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, SNMP, SMP - některé síťové protokoly - komunikační dorozumívací jazyky.
* NLM - netware loadable module - zaveditelné standardní moduly síťového systému Novell Netware. Plní různé síťové funkce.
* ODI - open data link interface - síťové rozhraní umožňující provoz více typů síťových protokolů. Zavedla je firma Novell.
* JTS - jednotna telefonni sit.
* ISDN - integrated services digital network - druh digitalní komunikační sítě. Nejznámější varianty ISDN sítě: 2B+D - 2 datové 64 Kbit/s a 1 služební 16 Kbit/s kanály. 30B+D - 30 datových 64 Kbit/s a 1 služební 64 Kbit/s kanály.
* NT / DT / AT / TA - prvky čili zařízení ISDN sítě. NT - network termination - krabička provozovatele ISDN umístěná u uživatele jako zakončení ISDN linky. DT - digital terminal - digitalní ISDN zařízení modem, telefon... AT - analog terminal - analogové zařízení klasický telefon... TA - terminal adapter - převodník připojující AT k ISDN lince.
* DT - data transmission - přenos dat.
* DTE - data terminal equipment - koncové datové zařízení. Obvykle PC připojené k modemu.
* DTR - data terminál ready - signalizuje koncové připravené zařízení. Konkrétně PC je připraveno komunikovat.
* DCE - data carier equipment - přenosové datové zařízení - modem.
* DCD / CD - data / carier detect - detekovaná nosná frekvence - signalizuje detekovanou řídící signálovou linku.
* RXD - recieved data - přijímá data. Kontrolka signalizuje příjem dat odněkud ( z modemu do PC, ze sítě LAN do rozbočovače... ).
* TXD - transmit data - vysílá / posílá data. Kontrolka bliká při posílání dat někam pryč ( z PC do modemu, ze serveru do sítě LAN... ).
* RTS - request to send - signál žádající o povolení vysílání u seriového přenosu. Součást hardwarového řízení toku dat - výstupu.
* CTS - connect to send - signál žádající o povolení příjmu u seriového přenosu. Součást hardwarového řízení toku dat - vstupu.
* GND - ground - označení zemnící linky či kabelu.
* XON / XOFF - softwarové řízení toku dat. Signál XON (CTRL+S) spustí datový tok a XOFF (CTRL+Q) zastaví datový tok.
* OH - on hook - zaháknuto čili PC přes modem je spojeno - aktivně pracující na sériové komunikační / telefonní lince. Tam kde OH znamená "off hook", jde naopak o vyvěšení čili ukončení hovoru / spojení.
* AT - attention - upozornění. Zde prefix příkazů řídících komunikaci, probíhající především přes sériové telefonní linky. Tyto příkazy jsou podporované odpovídajícími zařízeními PC+SW , modemy...
* X / Y / Z modem - některé přenosové protokoly pro telefonní datovou komunikaci.
* ARQ - automatic repeat request - automaticky opakovaný požadavek. Mechanizmus obsažený v různých komunikačních opravných protokolech, starající se o opakování poslání bloku dat v případě výskytu chyby během přenosu.