Počítač - Běžné zkratky 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 23.11.2005.
Seznam některých často používaných počítačových zkratek a termínů a základní vysvětlení jejich významu. U řady termínů jde hlavně o snahu vystihnutí jejich obsahu, než o přesnou definici. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".
Zde naleznete : Zkratky zařazené do oblastí Všeobecné, Systém - Software, Procesor, Paměť, Ukládání dat - Rozhraní, Sběrnice - Konektory, Zobrazení - Grafika, Tisk, Zvuk.

Všeobecné

* IT - information technology - souhrnné označení informačních - počitačových a komunikačních technologií, odvětví, oborů.
* ICT / IKT - přidané slovo Communication / Komunikace do názvu IT.
* IS - informační systém - souhrnný název pro HW, SW, data, bezpečnostní prostředky a lidi toto vše obsluhující.
* PC - personal computer - osobní počitač.
* XT - extended technology - rozšiřující technologie - první typ PC - PC XT s procesory I8086/ 88/ 186/ 188 a pamětí RAM 512-640 KB. Dnes již nepoužívané.
* AT - advanced technology - pokroková technologie - Označení sběrnice. Také označuje výkonější typ PC AT s procesory I286/ 386/ 486... a pamětí RAM 1-64 MB. Označuje také typ PC skříně - AT starší skříně s procesory I286/ 386/ 486, ATX novější skříně s procesory I586/ 686...
* HW - hardware - železo - součásti, komponenty, díly, celé PC stroje.
* IBM - international business machines - jméno významné počítačové firmy. Spolu tvůrce řady standardů.
* ANSI - american national standards institute - americká instituce vyvíjející americké standardy spoluexistující s ISO.
* ISO - international organization for standardization - mezinárodní standardizační organizace.
* IEEE - institute of electrical and electronics engineers - americká standardizační a normalizační instituce - elektrické parametry zařízení.
* CCITT - comité consultatif internationale de télégraphie et téléphonie - švýcarská standardizační organizace působící po celém světě.
* POSIX - Portable Operating System Interface - rozhraní přenositelných OS - sada služeb OS - standard zabudovaný v UNIX / LINUX.
* SCO - santa cruz operation - počítačová firma. Mimo jiné vyvíjející jednu z distribucí UNIXU - verze OS.
* UNC - universal naming convention - univerzální jmenná konvence. Příklad \\server\ prostředek\ adresář\ soubor. Prostředek = disk.
* ON - online - znamená zapnuté, připojené, aktivní.
* OFF - offline - znamená vypnuté, nepřipojené, neaktivní / pasivní.
* E / EN - enabled - zapnuté, propojené, aktivní.
* D / DIS - disabled - vypnuté, rozpojené, neaktivní / pasivní.
* N/A, NA - non available - nepřístupné, nedostupné, neexistující.
* BULK - většinou samotný HW bez dalších doplňků.
* RETAIL - většinou HW balený v krabici s CD ovladači, manuály...
* MTBF - mean time between failure - doba (průměrná) mezi dvěma poruchami. Sleduje se hlavně u serverů a jiného důležitého HW.
* UPS - uninterruptible power suplly - nepřerušitelný zdroj napájení - záložní elektrické napájení PC užívající baterie či motorový generátor.
* EPS / EZS - elektrická (elektronická) požární signalizace / elektrická (elektronická) zabezpečovací signalizace.
* NC / CNC - numeric control / computer NC - řízení stroje počítačem. Výrobní automaty, roboty.
* CAM - computer aided manufacturing - nasazení PC k automatizaci výroby v celém výrobním řetězci od přípravy, přes výrobu, po kontrolu.
* AI - artificial intteligence - umělá inteligence. Tzv. expertní systémy, modelování neuronových sítí, samoučící se programy...

Systém, Software

* SW - software - programy.
* MW - middleware - programové či technické vybavení umožní užít nějaké SW na neslučitelné cizí platformě. Typicky různé emulátory.
* OEM - original equipment manufacture - originální přístrojová výroba - čili skutečný výrobce a né jen assembler ( smontovávač komponentů ). Používá se k označení způsobu licencování SW. SW je pořízen s konkrétním HW a smí být užíván jen s tímto HW - na jiné HW je OEM SW licenčně nepřenosný.
* BIOS - basic input output system - malý prográmek trvale uložen v HW PC. Stará se o základní nastavení PC, o základní obsluhu vstupů a výstupů HW ( klávesnice, disky, obrazovky... ). Zavádí OS do RAM. Známí výrobci BIOSu jsou : AMI, Award, Phoenix...
* POST - power on self test - test sebe sama. První základní test PC po jeho zapnutí.
* OS - operating system - operační systém - oživovací SW pro PC.
* BOOT - bootování - zavedení OS do RAM - nastartování OS.
* PNP - plug and play - vlož a pusť ( zapoj a pracuj ) - schopnost BIOS a OS automaticky detekovat právě připojené zařízení - kartu modemu / sítě / zvuku... a poté auto instalovat ovladač tohoto zařízení a oživit jej.
* INT - interrupt. Signály generované různým SW voláním instrukce INT aktivují softwarové přerušení. Spouští určité rutinní akce systému.
* IRQ - interrupt request links - požadavky přerušení - HW zařízení mají přiděleny kanály, tzv. IRQ, číslované 0-15. Při aktivitě HW ( port, disk... ) generuje signály tzv. hardwarová přerušení a pošle je přes své IRQ. Tak požádá systém ( CPU či sběrnici ) o své obsloužení - spuštění určité akce, rutiny.
* RTC - real time clock - hodiny reálného času. Součást PC.
* DOS - disc OS - diskový OS. MS-DOS - DOS od firmy Microsoft. Další OS jsou : MS Windows, OS/2, Mac/OS, Netware, Unix, Linux, VMS...
vyžádání pracující program v MS-DOS. Je to vlastně služba či-li démon.
* WFW / OSR2 / SE / ME / 2K / NT / XP - WFW windows for workgroup - windows pro pracovní skupiny / OSR2 OS release 2 - OS verze 2 / SE second edition - druhé vydání / ME millenium edition / 2K = 2000 = 2kila / NT new technology - nová technologie / XP extended power - vyšší výkon. Všechny zkratky jsou označeními verzí OS MS Windows.
* TSR - terminate and stay resident. Spuštěný, v pozadí zůstávající a na * VM - virtual machine - virtuální stroj - většinou pomocí OS vytvořený systémový pracovní prostor pro běh nějakého programu. OS může vytvořit více souběžně existujících prostorů. Každý program si ale myslí, že OS běží jen pro něho. Tak vzniká ona virtualita - fyzická neexistence více OS pro více SW.
* CP - character page - různá národní prostředí a jazyky - jsou realizovány možností výběru tzv. kódových - znakových sad nebo-li stránek.
** // CP852 Latin II - EE - East Europe - Východní Evropa - MS-DOS CZ. Tuto kódovou stránku používá MS-DOS 5.0 a lepší.
** // CP895 - bratří Kamenických. Neoficiální, nenormovaná, dobře zvolená, značně oblíbená CP pro prostředí MS-DOS CZ.
** // CP1250 - EE - East Europe - Východní Evropa - MS Windows CZ.
** // CP437 - MS-DOS US.
** // CP850 Latin I - některé evropské a zámořské státy píšící latinkou.
* APM - advanced power management - rozšířená správa spotřeby energie PC řízená BIOSem i některými aplikacemi.
* ACPI - advanced configuration and power interface - rozhraní pokročilé konfigurace a pokročilého řízení spotřeby. Jistá norma pro chování SW / HW.
* API - aplication program interface - aplikační programové rozhraní - soubor pravidel a knihoven tvořících standardní rozhraní programů. Dává programátorovi sadu funkcí stejně použitelných mezi různými programy. V MS Windows 3.x pracovalo tak jako v MS-DOS v 16-ti bitovém režimu. Bylo to dáno kompatibilitou ke konstrukci Intel 8086 - 286.
* Win32s - API vytvořené pro možnost použití 32 bitových programů v 16-ti bitových W31 a WFW311. Soubor dynamických knihoven DLL a virtuálních ovladačů VXD. VXD nese 32 bit ovladače a DLL 16-ti bitové ekvivalenty funkcí z plnohodnotného Win32. Shrnuto - obsahuje 16-ti bitové API z Windows řady 3x plus podmnožinu funkcí z plnohodnotného Win32-API. Malé "s" v názvu označuje fakt podmnožiny - podsystému "subsystem" z plnohodnotného Win32 API.
* Win32 / Win32-API / API Win32 - Plnohodnotné 32 bitové aplikační programové rozhraní - API - MS Windows. Prvně bylo kompletně implementováno pod Windows NT.
* SDK - software development kit - název balíku vývojových nástrojů určených k vytváření programového vybavení - aplikací.
* COM - component object model - podpora komponentového modelu aplikací - zajišťuje mechanizmus vazby objektů na nízké úrovni. Tvoří metodu stavby programů a způsob spolupráce vytvořených částí kódu podprogramů.
* OOP - object oriented programming - objektově orientované programy / programování.
* DDE - dynamic data exchange - provázání přenesených objektů z jedné aplikace do druhé. Změna objektu v jedné aplikaci je vidět i v druhé. Použito například v MS Windows - ve Wordu je vložena tabulka Excel.
* OLE - object linking and embending - vymakanější DDE. Zajišťuje vazby mezi objekty na aplikační/ vyšší úrovni.
* CRC - cyclical redundancy check - cyklická redundanční kontrola - kontrolní součet správně přenesených, kódovaných či uložených dat.
* ECC - error correcting/correction code - kód opravující chyby.
* FCB - File Control Block - část paměti dočasně přidělené otevřenému souboru. Obsahuje identifikaci souboru, jeho umístěni...
* EOL / EOF - end of line/ EO file - Kód označující konec textového řádku / souboru.
* ACL - access control list - seznam řízení přístupu. Popis zabezpečení objektu - seznamu ochran či povoleních pro přístup. ACL existuje jako delegované DACL či systémové SACL.
* ASCII - american standard code for information interchange - standardní sada znaků/ kódů pro výměnu informací - jeden ze základních formátů textových souborů. Má 256 znaků / kódů a z nich je prvních 128 čitelných na všech HW i SW systémech.
* DB - database - uskupená data v nichž lze dobře třídit a hledat.
* DBMS - DB management system - komplet - systém řízení DB - systém vytvářející, udržující a zpracovávající data v DB. Malý jednoduchý MS FoxPro, středně výkonný MySQL, velký robustní Oracle...
* XBASE - standard struktury databázových souborů. Implementovaný v řadě DB či kancelářských systémů.
* SQL - structured query language - celosvětově rozšířený DB dotazovací jazyk.
* SŘBD - system řízení báze dat - defakto jiný název pro DBMS.
* ODBC - open DB connectivity - standard otevřeného rozhraní umožňující přístup k různým typům DB.

* ESC - escape - útěk / opuštění - návrat zpět. Klávesa na klávesnici, jejíž pomocí se vracíme v programu o krok zpět bez provedení akce.
* PGDN / PGUP - page down / page up - klávesy na klávesnici, jejichž pomocí většinou listujeme v textu skokem o stránku vpřed či vzad.

Procesor

* ALU - arithmetical logical unit - aritmetická logická jednotka. ALU spolu s registry ( zásobníky pro přendávání dat ) tvoří jádro CPU.
* CPU - central processing unit - mozek - procesor PC.
* Hz / MHz - hertz / mega - jednotka frekvence procesoru - kmity za vteřinu.
* IC - integrated circuit - integrovaný obvod.
* SSI / MSI / LSI / VLSI / SLSI / ULSI - small/ medium/ large/ very large/ super large/ ultra large/ scale integration - termíny definující zmenšující se integrované součástky - zvětšující se hustotu polovodičových prvků. S rostoucí hustotou samozřejmě roste výkon integrovaného obvodu.
* CISC - complex instruction set computing - kompletní instrukční sada - klasické procesory pro běžné PC. Univerzálněji využitelné příkazy.
* RISC - reduce instruction set computing - snížená instrukční sada - procesor s omezeným specificky vypraným množstvím instrukcí / příkazů. Je specializovaný a rychlejší, např. v grafické stanici, tiskovém serveru...
* MMX - multi media extension - rozšíření CPU o instrukce pro práci s multimédii.
* 3Dnow! - rozšíření CPU o další prostorové grafické instrukce.
* FPU - floating point unit - matematický koprocesor ( ko - pomocný ). Řeší především operace s čísly s plovoucí řádovou čárkou.
* REAL MODE - realný režim - režim procesorů Intel 80x86 kompatibilních. Pracuje s RAM jen do 1MB-1024KB. Omezení vyplývá z konstrukce původních I8086. Jejich 20 adresních vývodů mohlo obsloužit jen 2 na 20-tou adres = 1 MB = 1024 KB = 1048576 By.
* PROTECTED MODE - chráněný režim - na rozdíl od real modu procesor užije veškerou nalezenou paměť RAM i je-li nad 1 MB.
* I8086 / 88 / 186 / 188 / 286 / 386 / 486 / Pentium, Celeron (586, 686) - značení procesorů INTEL. Se zvětšujícím se číslem roste výkon.
* SL / SX / DX - označení procesorů řady I8086 - 486. SL - označuje nízké provozní napětí 3.3V. SX - procesor bez koprocesoru s nižším výkonem. DX - procesor s koprocesorem a většinou s napětím 5V.
* AMD / Duron / Athlon / Sempron - příklady značení konkurenčních procesorů od firmy AMD.

Paměť

* RAM - random access memory - paměť s přímým přístupem. Klasická pracovní tzv. operační přepisovatelná paměť. Do ní se načtou programy a v ní se provádějí. Odpojením elektrické energie se vynuluje.
* VM - virtual memory - virtuální paměť. Pomocí odkládání dat z RAM na HD vytvoření zdání většího paměťového prostoru než je skutečný fyzický.
* EDO - extended data output - nejstarší typ RAM.
* SIMM - single inline memory module - fyzické uspořádání paměťového modulu. 30, 72 pinů - kontaktů. Zastaralá.
* DIMM - dual inline memory module - modernější fyzické uspořádání paměťového modulu.
* DRAM - dynamic RAM - dynamická - druh pomalejší kondenzátorové paměti s vyšším nárokem na energii. Obvyklá starší videopaměť.
* SDRAM - synchronous DRAM - načtení dat je synchronní s procesorem. Kondenzátory nahrazeny tranzistory. Rychlejší, energeticky méně náročné.
* RDRAM - RAMBUS ( název firmy ) DRAM - druh paměti.
* RIMM - RAMBUS IMM - modul uspořádání paměti z typů RDRAM.
* DDR - double data rate - dvojnásobná přenosová rychlost.
* SRAM - static RAM - typ rychlé paměti z klopných obvodů na málo energie. Používá se pro výrobu CACHE.
* CACHE - keš - rychlá vyrovnávací paměť.
* FIFO - first in first out - první dovnitř a první ven - typ práce zásobníkové paměti s daty - styl průchozí roura.
* LIFO - last in first out - poslední dovnitř a první ven - typ práce zásobníkové paměti s daty - styl hrnec se dnem.
* MRAM - magnetoresistive RAM - rychlé, nenáročné, informace udrží i bez proudu.
* VRAM - video RAM - paměť na grafické kartě. Naráz obslouží data ze dvou různých zařízení - tzv. dvoubránová.
* WRAM - window RAM - obdoba VRAM. Pracuje s dlouhými bloky dat - okny - je proto rychlejší.
* ROM - read only memory - nepřepisovatelná trvalá paměť. 1x nahraná při výrobě.
* PROM - programmable ROM - programovatelná.
* EPROM - erasable programmable ROM - vícekrát programovatelná ROM.
* MOS / CMOS - complementary/ metal-oxide semiconductor ( configuration memory operating system ) - polovodičová paměť malé kapacity a malého odběru energie. Nese základní konfigurační údaje PC nastavené pomocí BIOSu.
* FLASH - malá výměnná často přenosná paměť. Většinou je provedena jako paměťový disk s USB rozhraním či zasouvací karta do fotopřístrojů.
* CF - CompactFlash typ I a II - malá paměťová přenosná karta s interním řadičem. Užívá se v přenosných zařízeních : fotoaparáty, ruční / handle PC...
* SD, miniSD / MMC, RS-MMC / MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo - Secure Digital, mini Secure Digital / MultiMedia Card, Reduce Size MMC ( MMC-mobile ) / Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo. Paměťové karty s interními řadiči.
* SM / xD - Smart Media / xD-Picture Card. Paměťové karty bez interních řadičů.
* MD / TF - Microdrive / TransFlash - další typy paměťových karet.
* DMA - direct memory access - kanál a oprávnění přímého přístupu do paměti pro některá zařízení. Je jich jen několik a mají čísla 1,2,3...

* Níže uvedená část popisuje způsob využití pracovní - operační RAM v MS-DOS. I když se dnes MS-DOS již prakticky neužívá, může základní popis pomoci v orientaci mezi některými termíny. 1 MB odpovídá 1024 KB - viz REAL MODE.

* EMS / LIM - EMS - expanded memory specification - rozšířená paměť. LIM znamená firmy které konvenci vytvořily - Lotus, Intel, Microsoft. Pro MS-DOS byla jako základní tzv. konvenční RAM brána velikost 640 KB. Termín EMS znamená přidané moduly s fyzickou rozšiřující pamětí RAM nad 640 KB RAM. Zároveň je to mechanismus přístupu do nějaké rozšířené paměti. Oblast vyčleněná jako EMS se zpřístupní stránkováním/ přendaváním 16 KB bloků přes v konvenční RAM vyčleněné 64 KB okno. Toto se užívalo u starších PC AT I286 v MS-DOS 3.x-4.x na programy, jež by RAM přidanou navíc neuměly použít. POZOR ! Překlad expanded je "rozšířená / zvětšená", v literatuře se ale často užívá termín expandovaná či jen EMS !
* XMS - extended memory specification - přídavná paměť, fyzicky přidaná nad 1024 KB. Byla používána pro novější PC AT I386 a lepší. MS-DOS 5.x-6.x k ní přistupoval přímo pomocí vhodného ovladače, hlídajícího její sdílení nebo byla XMS pro starší programy emulována na EMS jiným vhodným ovladačem. POZOR ! Překlad extended je "přídavná / prodloužená / roztažená", v literatuře se ale často užívá termín rozšířená !
* HIMEM - high memory ( himem.sys ) - ovladač obsluhy XMS pro MS-DOS 5.x-6.x pro přímý přístup.
* EMM - expanded memory manager - ovladač a emulátor, který existující XMS na daném PC zpřístupní pro starší programy pomocí emulace EMS.
* UMA / UMB - upper memory area / block - horní tzv. shadow - stínová RAM. Oblast veliká až 384KB v prostoru mezi 640-1024 KB. Volné prostory pro uložení některých malých programů. Užívána pomocí vhodného ovladače u MS-DOS 5.x-6.x na procesorech I386/486.
* HMA - high memory area - doslova vysoká RAM. Oblast 64 KB ze začátku části XMS, tedy od 1024 do 1088 KB. Užívána pomocí vhodného ovladače u MS-DOS 5.x-6.x na procesorech I386/486.
* Obsazení RAM v MS-DOS 5.x-6.x na PC AT I386/486 - zjednodušeno. / 0-640 KB konvenční / - jádro DOS + ovladače HMA a UMB + TSR programy + volné místo pro běžné běžící programy. / 641-1024 KB, 384 KB UMA či UMB či shadow či stínová / - TSR programy a ovladače + stínové kopie BIOS z ROM a částí DOS. / 1025-1088 KB, 64 KB HMA a začátek rozšířené / - část DOS + ovladače. / 1089-více KB, pokračování rozšířené / - prostor přístupný pomocí ovladače nebo přímo schopností programů a sloužící pro běh dalších programů či zpracování dat.
* DPMI - DOS Protected Mode Interface - moderní správa paměti pro MS-DOS spuštěný z prostředí Windows ( jako DosPrompt - DOS konzole ).

Ukládání dat, Rozhraní

* HD - hard - v PC zabudovaný pevný disk.
* VOL - volume label - označení svazku - pojmenování oddílu, části HD.
* MFM - modified frequency modulation encoding - metoda ukládání dat na disky - dnes zastaralá.
* RLE - run lenght encoding - způsob ukladání dat na disky. V podstatě způsob komprese.
* RLL - run lenght limited encoding - způsob ukladání dat na disky. V podstatě způsob komprese.
* LBA - logical block adress - adresace místa pevných disků.
* PIO - programmed input output - režim přenosu dat na disk řízený procesorem.
* DMA / DMA multiword - direct memory access - zde přímý přístup dat z disku do paměti. DMA-33, DMA-66. Vyjadřuje výkon.
* ESDI - enhanced small device interface - zvýšený - typ rychlejšího řadiče pevných disků.
* IDE - integrated defice electronics - druh rozhraní pevných disků. Obecnější pojem zahrnující rozhraní různých druhů ATA.
* EIDE - enhanced IDE - zvýšený - výkonější.
* RAID - redundant array of inexpensive disk - propojení více disků do skupiny - redundantní ( nadbytečné ) - tzv. diskového pole.
* RAID 1 - systém zrcadlení jednoho disku do druhého - současný zápis stejných dat na dva různé disky.
* RAID 5 - sada stripu s paritou - defakto logický svazek / soubor oddílů rozprostřený přes několik fyzických disků. Data se zapisují rozprostřeně na všechny disky a pro každý disk se počítá kontrolní součet - parita. Tento systém umožní zcela zrekonstruovat data případného vypadku některého disku ve stripu.
* SMART / S.M.A.R.T - self monitoring analysis reporting technology - sebemonitorující proces, který předem podá zprávu o možné havárii HW.
* ATA / SATA - AT attachment / serial ATA - rozhraní - sběrnice pro pevné disky. ATA33/66, Ultra100/133, Serial1x/2x/4x - typy ATA lišící se propustností.
* ATAPI - ATA packet interface - definice charakteristik pro zařízení na rozhraní IDE - konkrétně CD-ROM, ZIP, pásky... Fakticky rozšíření ATA o příkazy pro práci s jinými zařízeními než disky.
* MS - master - hlavní - první - první připojený HD ke sběrnici IDE.
* SL - slave - podřízený - druhý připojený HD ke sběrnici IDE.
* CS - cable select - vybere kabel - pořadí si BIOS zvolí sám podle toho, je-li disk připojen na konci kabele ( master ) či uprostřed ( slave ).
* MBR - master boot record - hlavní zavaděcí záznam OS na disku.
* FS - file system - souborový systém - způsob ukládání dat na disky.
* FAT / FAT32 - file allocation table - alokační tabulka souborů. Popisuje pro OS umístění souborů na disku. FAT je i název souborového systému pro OS MS-DOS a MS Windows 95. FAT32 je souborový systém MS Windows 98.
* NTFS / HPFS / EXT2-3 - další souborové systémy - NTFS Windows NT file system / HPFS high performance OS2 (v)1.2 file system / EXT2-3 Linux extension 2 či 3 file system.

* FD - floppy - poddajný - výměnný přenosný disk - disketa či mechanika / čtečka / zapisovačka.
* SD - single density - jednoduchá / základní hustota zápisu - kapacita FD ( pravděpodobně 7 1/2" 180 KB ).
* DD - double density - dvojnásobná hustota zápisu proti prvním standardům - kapacita FD ( 5 1/4" 360KB-720KB či 3 1/4" 720KB ).
* HD - hight density - vysoká hustota zápisu - kapacita FD ( 5 1/4" 1,2MB či 3 1/4" 1,4MB ).
* CD / CD-ROM - compact - výměnný přenosný kompaktní disk či mechanika / čtečka. ROM označuje možnost nesmazatelného nahrání.
* DVD - digital video - výměnný přenosný disk či mechanika / čtečka.
* VCD / SVCD / DVD - normy ukládání obrazu pro - Video CD v rozlišení 352x288 / Supervideo CD v rozlišení 480x576 / DVD v rozlišení 720 x 576.
* RW - přepisovatelné médium CD / DVD či mechanika / čtečka / zapisovačka.
* DAT - digital audio tape - datová magnetická páska na zálohy.
* PCMCIA - personal computer memory card international association - standard pro vyjímatelné periferní zařízení s 68 piny - Rozhraní - tzv. PC výměnné karty o velikosti kreditky. Někdy název pro konektory / porty těchto karet. Nesou různé zařízení - disky, modemy, síťové karty...

Sběrnice, Konektory

* I/O, V/V - input/output - vstupně/výstupní zařízení nebo port, sloužící pro přenos dat.
* CON - console - konzola - souhrný název standardního SW systémového vstupně / výstupního zařízení - běžně klávesnice a obrazovka. Také znamená i samostatný HW a odpovídající SW sloužící k administraci či nastavování OS, většinou pomocí příkazové řádky. Často shodné s TTY.
* TTY - telecommunication terminal - označení dříve dálnopisu a dnes terminálu jako komunikačního zařízení. Skládá se z výstupu - obrazovky a vstupu - klávesnice. Na běžném PC je odpovídajícím SW simulujícím funkci terminálu. SW terminál bývá jeden z hlavních základních programů sloužících správcům k ovládání a nastavování OS, většinou pomocí příkazové řádky. Viz CON.
* BUS - sběrnice - skupina vodičů propojujících počítačové komponenty. Jsou to kabely, kanálky na elektronických deskách a jejich konektory.
* FSB - front side bus - přední / hlavní systémová sběrnice - v podstatě hlavní část BUS a podpůrné obvody tvořící páteř, na níž se osazují ostatní komponenty především procesor, paměti, grafické karty.
* COM - communication - sériové komunikační rozhraní / port standardně značené RS232C. Připojuje myš, modem... Pomalé.
* UART - universal asynchronous receiver transmitter - elektronický obvod v PC zajišťující vysílání a příjem dat přes COM port.
* DIN - deutsche industrie norm - normované kulaté 5-ti kolíkové rozhraní pro klávesnice. Zastaralé.
* PS/2 - novější malé 6-ti kolíkové rozhraní klávesnice, myší...
* PCB - PC bus - starší předchůdce ISA.
* ISA - industry standard architecture - standard počítačové sběrnice ( s propustností 8bit /16bit ). Propojuje jednotlivé komponenty / karty.
* VLB - vesa local bus - typ sběrnice. Vylepšená ISA. Dříve urychlovala řadu akcí s pamětí, grafikou... Příliš se neujala.
* EISA - extended ISA - modernější ISA.
* MCA - micro channel architecture - standard počítačové sběrnice málo rozšířené.
* PCI / PCIe - peripheral component interconnect / PCI extended - standard počítačové sběrnice.
* SCSI - small computers system interface - rychlé komunikační sekvenční rozhraní nazývané "skazi" / sběrnice k připojení externích zařízení - disky, tiskárny, paměťové mechaniky... Wide / Fast / Ultra - značí výkonost SCSI.
* USB - universal series bus - universální seriové rozhraní/ sběrnice. Propojuje PC a fotoaparáty, tiskárny, čtečky paměťových karet, skenery, myši, klávesnice, modemy...

Zobrazení, Grafika

* MDA - monochrome display adapter - zastaralý typ grafické karty.
* CGA - graphics adapter/array - grafická karta/pole zobrazující 320x200 bodů ve 4 barvách či textový režim v 16-ti barvách.
* HGC - hercules graphic card - grafická karta 720x348 bodů monochrom. V textovém režimu kompatibilní s MDA.
* EGA - graphics adapter - grafická karta 640x350 bodů 16 barev.
* VGA - graphics adapter - grafická karta 640x480 bodů 256 barev.
* SVGA - super video graphics adapter - grafická karta 800x600 - 1600x1200 bodů 16 milionu barev.
* DPI - dot per inch - bod na palec - vyjadřuje hustotu zobrazovaných bodů. Vetší číslo je hustší zobrazení.
* PX - pixel - jeden zobrazitelný bod na displeji. Může mít různé barvy. Obraz na monitoru je realizován celou sítí těchto různě barevných pixelů.
* VESA - video electronics standards association - standard pro výrobce grafických karet.
* MPR I / MPR II / TCO 92 / TCO 95 / TCO 99 - uznávané, ve Švédsku definované normy pro množství vyzařování monitoru.
* AGP - speciální sběrnice pro grafickou kartu.
* RAMDAC / DAC - random access memory digital analog converter - jednotka na grafické kartě, která převádí digitální data o obrazu z grafické paměti na analogová data vhodná pro CRT monitor. Někdy se píše jen DAC.
* CRT - cathode ray tube - paprsková katodová trubice kreslící po stínítku monitoru - princip vykreslování - proto se označuje běžný monitor jako CRT.
* LCD - liquid crystal display - obrazovka z tekutých krystalů - elektrickým polem natáčené krystaly - propouští či nepropouští světlo.
* TFT - thin film transistor - tenký tranzistorový film - aktivní LCD, kde každý obrazovkový bod ovládá jeden tranzistor. U pasivního LCD ovládá jeden tranzistor vždy 1 řádek či 1 sloupec bodů - starší řešení.
* DLP - digital light processing - světlo odráží speciální čip obsahující tisíce mikroskopických zrcátek. Druh monitoru.
* PDP - plasma display panel - plazmový displej.
* OSD - on screen display/data - ovládací menu nastavení parametru monitoru zobrazitelné na obrazovce.
* OSM - on screen menu - v podstatě jiný název pro OSD.
* DPMS - display power management signaling - definice signálů monitoru určující režim spotřeby.


* GUI - graphical user interface - grafické uživatelské rozhraní. Dobře ovladatelné pracovní prostředí na PC. Bývá i určitou normou. Existuje celá řada druhů GUI. Mezi nejznámější patří prostředí Mac/OS, MS Windows, málo používaný Motif, UNIX-Linux KDE či Gnone, OS/2...
* CGI - computer graphic interface - grafické uživatelské rozhraní. Určitý standard pro rozhraní - uživatelské ovládání.
* GDI - graphical device interface - Microsoft standard zobrazování grafických objektů na monitorech i tiskárnách. Knihovny potřebných funkcí.
* 2D - 2 dimensional - plošné kreslení 2 osé kreslení.
* 3D - 3 dimensional - prostorové 3 osé kreslení, 3D grafika/ funkce.
* DirectX - nízkoúrovňové API pro výkonné aplikace (hry). Zajišťuje v reálném čase bleskovou odezvu na akci uživatelského rozhraní.
* OpenGL ( Graphics Language ) - standard SW průmyslového rozhraní pro tvorbu a provoz 2D a 3D. Chod pod OpenGL běží nazávisle na OS, HW a systémech vytváření běžných ovladacích oken.
* VR - virtual reality - virtuální realita - fyzicky neexistující - počítačově vytvářené 3D ( prostorové ) prostředí odrážející reálný svět.
* HMD - head mounted display - helma se zabudovaným displejem k užití v oblasti VR. Interaktivně ovládá program VR v PC. Reaguje na otáčení hlavy.
* DTP - decktop publishing - stolní typografický/ vydavatelský/ ediční systém realizovaný na PC.
* TWAIN - tool without any interesting name - definice rozhraní mezi skenerem a OS MS-Windows. Popisuje komunikaci skeneru a ovládacího většinou grafického programu.
* OCR - optical character recognition - počítačové rozpoznávání písmen / textů naskenovaných jako obrázek.
* CAD - computer aided design - počítačem podporované navrhování pro strojírenství, architekturu, vědu ( SW a PC pro kreslení 2D/3D objektů ).
* CCD - charge couple device - polovodičové zařízení převádějící světlo na elektrické impulzy. Používané ve skenerech.
* LED - light emitting diode - polovodič vysoké životnosti a účinnosti produkující světlo. Slouží k indikaci různých stavů HW.

* RGB - Red Green Blue ( červená, zelená, modrá ) - vhodné pro vyzařující prostředí barev - tedy hlavně pro monitory. Míchá různé intenzity každé složky. Čím vyšší intenzita, tím zářivější a světlejší výsledek. 100% intenzity všech složek je bílé světlo. Tzv. aditivní - sčítací barevný model. Modelem RGB je 3 rozměrná krychle. 3 osy z,y,x jsou 3 barvy RGB, kde hodnota souřadnice je hodnota intenzity. Černá je uprostřed čili souřadnice 0,0,0 a bílá na krajích defakto v nekonečnu.
* CMYK - norma - barevný model tvořený složkami Cyan, Magenta, Yellow, blacK ( azurová, purpuová, žlutá, černá ) - vhodné pro odrážející prostředí, například materiál papíru - tedy hlavně pro tisk. Také míchá různé odstíny 3 základních složek CMY. Čím vyšší intenzity, tím tmavší výsledný odstín. 100% intenzity všech složek je černá ( teoreticky ). Ve skutečnosti se samostatně dodává 4.složka černá ( z důvodu kvalitní hloubky odstínu ). Tzv substraktivní - odčítací barevný model.
* CMY - CMYK bez blacK - černá vzniká smícháním ostatních. CMY je vlastně protipól GRB - lze vzájemně převádět s jistou nepřesností v krajních odstínech (nejsvětlejších, nejtmavších). Modelem CMY a CMYK je 3 rozměrná krychle. 3 osy z,y,x jsou 3 barvy CMY, kde hodnota souřadnice je hodnota intenzity. Bílá je uprostřed čili souřadnice 0,0,0 a černá na krajích defakto v nekonečnu.
* HSB - Hue Saturation Brightness - barevný model založen na míchání odstínu / sytosti / jasu. Odstín se nasycuje a pak se volí jeho jas. Model je také 3 rozměrný. Jeden rozměr je výběr odstínu. Vybraný odstín zbarví plochý trojúhelník, kde svislá osa určuje nasycení a vodorovná osa jas.
* HSV - je obdoba HSB - místo Brignes je Value.
* HLS - je obdoba HSB - Hue Lightness Saturation.

Tisk

* PRN - printer - dřívější označení pro výstup / port na tiskárnu.
* LPT - line printer - řádková ( později zvaná stránková ) tiskárna - paralelní port tiskárny podle standardu Centronics.
* LPD - line printer daemon - démon řádkové tiskárny - služba přijímající dokumenty k tisku na straně tiskového serveru.
* LPR - line printer remote - vzdálená řádková tiskárna - služba běžící na tiskovém klientu komunikující s tiskovým serverem v okamžiku tisku. Na klientu vytváří prostředí vzdálené řádkové tiskárny.
* SPP - standard and bidirection parallel port - standardní paralelní port - pracovní mód pro LPT.
* EPP - enhanced parallel port - zvýšený - více propustný mód LPT.
* ECP - extended parallel port - rozšířený pracovní mód LPT s podporou DMA.
* PCL - printer control language - standardní jazyk pro řízení rozšířených stránkových ( laserových ) tiskáren.
* PS / PostScript - jeden z typů jazyka řídícího tisky.
* EPS - encapsulated PostScript file - zapouzdřený postskriptový soubor. Na tiskárně se tiskne v nejvyšším možném rozlišení. Některé aplikace umí EPS soubory importovat.
* WYSIWING - what you see is what you get - metoda zobrazení tištěného dokumentu na monitoru v přesně stejné podobě, v jaké se bude tisknout.
* ADF - automatic document feeder - automatický podavač dokumentů u skeneru či tiskárny.
* CSF / SF - cut SF / sheet feeder - podavač papíru tiskáren.
* DIP - dual in line packe - miniaturní přepínač na HW deskách, v tiskárnách... Postupně zastarává.
* CR - carriage return - návrat vozíku - skok na začátek řádky.
* LF - line feed - posun o řádku.
* FF - form feed - posun o stránku.
* DRAFT - návrh - méně kvalitní tisk - koncept na korektury.
* NLQ - near letter quality - skoro dopisní kvalita.
* LQ - letter quality - dopisní běžná kvalita tisku.
* HQ - high quality - vysoká kvalita tisku.
* LPI - line per inch - řádky na palec - hustota výstupu - tisku.

Zvuk

* ADPCM - adaptive differential pulse code modulation - adaptivní diferenciálně pulsní kódová modulace - druh kódování pro ukládání zvuku do digitálního tvaru - formátu.
* MIDI - musical instrument digital interface - digitální rozhraní hudebních nástrojů - standard hudební komunikace pro HW a SW rozhraní mezi PC a hudebními zařízeními. Zvuk tvořený podle těchto pravidel zní stejně na různých zařízeních.
* AD / DA - analog digital / digital analog - převodníky signálů.
* FM - frequency modulation - frekvenční modulace.
* SB - sound blaster - značka zvukových karet firmy Creative Labs. Jejich kvalita je brána jako vzor a určitá norma.
* CDDB - CD database - databáze alb, interpretů uložená na internetu.